GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
LogoОвај информациони систем омогућује кориснику прегледање објављених података путем "on-line" механизама навигације. Систем омогућава кориснику приступ траженим информацијама без унапријед дефинисаних приступних путева, аутономно идентификујући тражену информацију и приказујући агрегиране табеле статистичких података.

Избор тражене табеле може се постићи постављањем свих (или само неких) параметара основне табеле: статистички објекат, класификација, територија и година.

Статистички објекат представља фокус анализе. Објекти су груписани у складу са тематским подручјима, хијерархијски организовани и приказани у облику стабла. На овај начин корисник може изабрати генерички објекат (на врху хијерархије) или објекте са више детаља.

Класификација представља статистичке ознаке које се могу користити за класификовање података. Слично објектима, и класификације могу бити изабране на неколико нивоа детаљности, а генеричке класификације су оне које се налазе на врху хијерархије.

Година представља вријеме на које се односе подаци, а територија представља просторни обухват података. Сви подаци су агрегирани на нивоу БиХ.

Параметри избора су синхронизовани и међузависни, а приказане табеле одговарају комбинацији свих изабраних параметара, у складу са нивоом детаљности који је захтијевао корисник.

Ако класификација није изабрана корисник може изабрати и више објеката и онда наставити ка комбинованом прегледу података који припадају различитим тематским подручјима (нпр. „број домаћинстава“ и „становништво испод 6 година старости“).

Добијене табеле могу бити преузете, сачуване и даље обрађиване у рачунару корисника у обичном табеларном приказу.

У настојању да се пружи подршка кориснику у навигацији овим складиштем података, на располагању је Кратко упутство за систем, као и свеобухватна Помоћ. Рјечник садржи неке дефиниције и објашњења одговарајућих модалитета који су кориштени у систему. Методолошке забиљешке могу се пронаћи у дијелу Напомене.

Vai a inizio pagina