GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
LogoOvaj informacioni sistem omogućuje korisniku pregledanje objavljenih podataka putem on-line mehanizama navigacije. Sistem omogućava korisniku pristup traženim informacijama bez unaprijed definisanih pristupnih puteva, autonomno identifikujući traženu informaciju i prikazujući agregirane tabele statističkih podataka.

Izbor tražene tabele može se postići postavljanjem svih (ili samo nekih) parametara osnovne tabele: statistički objekat, klasifikacija, teritorija i godina.

Statistički objekat predstavlja fokus analize. Objekti su grupisani u skladu sa tematskim područjima, hijerarhijski organizovani i prikazani u obliku stabla. Na ovaj način korisnik može izabrati generički objekat (na vrhu hijerarhije) ili objekte sa više detalja.

Klasifikacija predstavlja statističke oznake koje se mogu koristiti za klasifikovanje podataka. Slično objektima, i klasifikacije mogu biti izabrane na nekoliko nivoa detaljnosti, a generičke klasifikacije su one koje se nalaze na vrhu hijerarhije.

Godina predstavlja vrijeme na koje se odnose podaci, a teritorija predstavlja prostorni obuhvat podataka. Svi podaci su agregirani na nivou BiH.

Parametri izbora su sinhronizovani i međuzavisni, a prikazane tabele odgovaraju kombinaciji svih izabranih parametara, u skladu sa nivoom detaljnosti koji je zahtijevao korisnik.

Ako klasifikacija nije izabrana korisnik može izabrati i više objekata i onda nastaviti ka kombinovanom pregledu podataka koji pripadaju različitim tematskim područjima (npr. „broj domaćinstava“ i „stanovništvo ispod 6 godina starosti“).

Dobijene tabele mogu biti preuzete, sačuvane i dalje obrađivane u računaru korisnika u običnom tabelarnom prikazu.

U nastojanju da se pruži podrška korisniku u navigaciji ovim skladištem podataka, na raspolaganju je Kratko uputstvo za sistem, kao i sveobuhvatna Pomoć. Rječnik sadrži neke definicije i objašnjenja odgovarajućih modaliteta koji su korišteni u sistemu. Metodološke zabilješke mogu se pronaći u dijelu Napomene.

Vai a inizio pagina