GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
  Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Izbor godine

Izbor podataka može početi izravno od parametra godina.

Ako nema prethodno izvršenih izbora folder prikazuje sve godine i sve teritorijalne podjele za koje su tablice dostupne.

U protivnom, ako su jedan ili više parametara već izabrani, lista će sadržavati samo godine i teritorijalne podjele za koje postoje tablice kompatibilne sa izvršenim izborima.

img 8a

Vrijedi spomenuti da, u slučaju ako je jedan objekat izabran, lista godina i teritorijalnih podjela predstavlja skup prostor-vrijeme za koji su povezane tablice dostupne, dok u slučaju kada je više objekata izabrano, lista predstavlja skup prostor-vrijeme za koji postoje i tablice koje se odnose na ranije i tablice koje se odnose na kasnije objekte. Ako je npr., objekat “Indikatori obrazovanja” izabran i odgovarajuće tablice dostupne za godine 2006. i 2008, lista će se pojaviti kao: t

img 8a

Slično, u slučaju izbora dva objekta npr. “Indikator….." i "Broj ...", lista će se pojaviti kao što je prikazano na slici iznad samo ako su postojale i tablica koja se odnosi na ranije i tablica koja se odnosi na kasnije objekte za 2006. i 2008. godinu.

Moguće je izabrati samo stavku povezanu sa željenom godinom klikom na odgovarajući link, ili izabrati izravno jednu od željenih podjela. U drugom slučaju i godina i teritorijalna podjela će biti izabrane istovremeno. Izbor samo godine će dozvoliti da se prikažu, u povezanim folderima automatski ažurirani, svi objekti ili tablice obrađeni za izabranu godinu, kao i moguće povezane klasifikacije, bez obzira na teritorijalnu podjelu. Kombinirani izbor godine i teritorijalne podjele, dozvoljava prikazivanje svih dostupnih objekata, tablica i klasifikacija koji se odnose na izabranu godinu i podjelu.

U slučaju ako se sve tablice odnose samo na jednu godinu, njihov izbor će biti automatski izvršen od strane sustava. b>

idi na vrh stranice