GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
  Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Stranica za izbor podataka


Ključni elemenat sistema je statistička tabela sa podacima (ili jednostavno tabela), čije karakteristike mogu biti određene od strane korisnika navigacijom sistema i postavljanjem parametara izbora:
Objekat od interesa je statistički parametar obično odgovara primjeni funkcije agregiranja (ili složenije funkcije za statističku analizu) specifičnim prikupljanjima jedinica analize . Primjeri objekata su: stalno stanovništvo, gustina naseljenosti stalnog stanovništva, udio stanovništva od 65 godina i više u ukupnom stanovništvu, itd.
Klasifikacije odgovaraju statističkim karakteristikama korištenim za klasificiranje jedinica analize i predstavljaju dimenzije analize prema kojima je klasifikovan objekat u tabelama.
Teritorija predstavlja prostornu referencu podataka. U principu, definisati “teritoriju” znači navesti teritorijalnu raspodjelu (na primjer administrativnu, lokalni sistem za zapošljavanje), kojoj će prikazani podaci odgovarati, kao i samu teritoriju, tj. pojedinačno područje interesa i detalje analize povezane sa njim. (primjer: Bosna i Hercegovina, detalji o geografskom području).U slučaju kada sve tabele u sistemu odgovaraju samo jednoj teritorijalnoj raspodjeli, njihov izbor će automatski biti izvršen od strane sistema.
Godina predstavlja vrijeme na koje se odnose podaci. U slučaju kada se sve tabele u sistemu odnose na samo jednu godinu, njihov izbor će automatski biti izvršen od strane sistema.

Stranica za izbor podataka omogućava korisniku da izabere da se gore pomenuti parametri inicijalno pojavljuju kao

img 1a

i da mogu biti podijeljeni u dva dijela: panel već napravljenih izbora i panel mogućih izbora.

Panel već napravljenih izbora prikazuje izbore izvršene za svaki parameter kao i broj statističkih tabela koje zadovoljavaju trenutne kriterije izbora.

Panel mogućih izbora sadrži pet virtualnih foldera, koji odgovaraju parametrima izbora ("Objekti", "Klasifikacije", "Teritorija" i "Godina") plus jedan na desnoj strani koji sadrži listu tabela koje odgovaraju izvršenim izborima ("Tabele"). Ponekad neki od ovih foldera mogu biti prazni ili onemogućeni kao što je opisano u njihovim odgovarajućim dijelovima. Sadržaj svakog foldera može se vidjeti klikom na odgovarajuću oznaku.

Kao što je već rečeno, dva default parametra mogu biti postavljena, pri prvom ulasku u sistem: godina i teritorijalna raspodjela.U slučaju samo jedne referentne godine, sistem će je automatski selektovati, a isto će se desiti i u slučaju samo jedne teritorijalne raspodjele.

idi na vrh stranice