GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
  Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Povećavanje i smanjivanje detalja o o teritoriji

Detalji o teritoriji prikazane tabele mogu se povećati ili smanjiti klikanjem na simboleimg giu i img su, jedan za drugim, koji mogu biti prikazani na liniji teritorije na kontrolnom panelu ili iznad bočne strane tabele ako statistička tabele sadrži jednu ili više teritorija. U principu, i područje i teritorijalni detalji prikazane tabele mogu biti mjenjani. Klikanjem na simbol img giu moguće je povećati detalj o teritoriji, pomjerajući se na niži nivo hijerahije teritorijalne podjele, npr. sa detalja o državi na detalje o geografskom području ili sa detalja o geografskom području na detalje o kantonu/regionu. Efekti na izabrano područje zavise od trenutno izabrane tabele i naročito od toga da li je teritorija korištena za paginaciju tabele ili ne. Ako je moguće teritorijalno područje trenutno prikazane tabele se čuva. Kao alternativa, izabrano područje će odgovarati teritoriji trenutno prikazane strane. Npr., ako je tabela sa podacima koji se odnose na cijelu zemlju trenutno prikazana, povećavanjem detalja o teritoriji, tabela će biti prikazana prema odgovarajućem području države, ali sa detaljima o geografskom području. U slučaju kada tabela zahtjeva teritorijalnu paginaciju, u skladu sa brojem modaliteta svoje klasifikacije, prvo teritorijalni nivo geografskog područja , (u ovom slučaju geografska regija Federacije Bosne i Hercegovine) će biti automatski selektovana za paginaciju, kao što slijedi.

img 15a

Suprotno tome, klikanjem na simbol img su, moguće je smanjiti detalje o teritoriji, pomjerajući se na viši nivo, npr. sa kantona/regiona na detalje o geografskom području ili sa geografskog područja na detalje o državi. Ako su teritorijalne reference na bočnoj strani tabele i odgovarajuće stavke osposobljene za klikanje na njih, onda detalji o teritoriji mogu biti povećani klikanjem direktno na te stavke. Rezultat će biti ista tabela sa nižim teritorijalnim nivoom i sa teritorijalnim područjem koje odgovara izabranoj stavci.

img 15b

idi na vrh stranice