GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sistema
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
  Teritorija
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sistema
 Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorije
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Teritorija

Teritorija predstavlja prostrornu odrednicu/i> podataka.

Folder Teritorija sastoji se iz dva dijela.

img 4a

Prvi dio sadrži listu svih teritorijalnih podjela i odgovarajućih godina, za koje su podaci u sistemu dostupni. Tokom procesa izbora lista se ažurira u skladu sa napravljenim izborima.

Drugi dio je prikazan samo ako su izabrane i teritorijalna podjela i godina i sadrži kombinacije teritorijalnih područja i detalja na koje se objekti mogu odnositi. Izlistana teritorijalna područja odgovaraju hijerahiji i godini koje su prethodno izabrane. Takodje u ovom dijelu, lista teritorijalnih područja i detalja se ažurira tokom procesa izbora u skladu sa izvršenim izborima. U ovom dijelu, sistem dozvoljava korisniku da specificira u isto vrijeme: željeno geografsko područje (npr. cijelu zemlju ili pojedino geografsko područje); i nivo detalja o teritoriji (npr. država, geografsko područje, kanton/regija).

Kombinacija područja sa nivoom detalja čini teritoriju, kao:
geografska područja Bosne i Hercegovine
- geografsko područje Federacije Bosne i Hercegovine.
- kantone/regije Republike Srpske

Izbori su izvršeni klikom na željene detalje koji odgovaraju željenom području.

Navigacijski sistem se bazira na tipičnoj hijerarhijskoj strukturi koja postoji između teritorija. Npr., u hijerarhiji administrativne podjele, cijela zemlja “sadrži” određeni broj geografskih područja koja opet “sadrže” određeni broj kantona/regija.

U slučaju kada sve tabele u sistemu odgovaraju samo jednoj teritorijalnoj raspodjeli, njihov izbor će biti automatski izvršen od strane sistema. Nema izbora pojedine teritorije (područja i detalja) koji se može izvršiti, osim onog koji izvrši korisnik.

idi na vrh stranice