GrbBiH
AGENCIJA ZA STATISTIKU
BOSNE I HERCEGOVINE
Agency for Statistics of Bosnia and Herzegovina
Logo
 
Prethodna stranaPristup podacima
Uputstvo za korisnike za pristup podacima
 
  
Ključni koncept navigacionog sustava
 Stranica za izbor podataka
 Objekti
 Klasifikacije
 Teritorij
 Godina
 Tabele
Funkcionisanje navigacionog sustava
  Izbor objekata
 Izbor klasifikacija
 Izbor teritorija
 Izbor godine
 Izbor tabele
Navigacija podataka
 Pregledati panel tabela
 Tabele sa više stranica
 Uklanjanje klasifikacije
 Dodavanje klasifikacije
 Promjena selekcije
 Promjena referentne godine
 Promjena teritorijalne hijerarhije
 Povećavanje i smanjivanje detalja o teritoriji
 Povećavanje i smanjivanje detalja o klasifikaciji
 Čuvanje tabela
 

Izbor objekata

Folder Objekti sadrži listu dostupnih objekata . Treba imati na umu da, u slučaju da je izbor prethodno napravljen, lista će sadržavati samo one objekte koji odgovaraju napravljenom izboru.

img 6a

Ime objekta je prikazano u odgovarajućem polju unutar panela napravljenih izbora. Svaki izvršeni izbor će rezultirati u smanjenju broja tablica kompatibilnih sa izborima čiji broj je označen u gornjem dijelu panela: to je takoreći, finalno prečišćavanje izbora koje smanjuje veličinu tablica koje će biti prikazane. Izbor može biti opozvan klikom na ikonicu cestino; na ovaj način objekat može biti uklonjen iz trenutnog izbora

img 6

Moguće je izabrati manje ili više specifične objekte, ili više objekata u isto vrijeme.

U slučaju da su različiti objekti izabrani, sustav onemogućava rad foldera Klasifikacije..

Preporučlvo je, naročito tokom prve navigacije, izabrati radije generičke nego specifične objekte i onda kasnije samo prečistiti izbor

Jednom kada je objekat izabran,moguće je nastaviti sa izborom ostalih dostupnih parametara: redoslijed odabira je prepušten korisniku.

Treba imati na umu da kada su jednom izabrani objekti, liste prikazane u ostalim folderima će sadržavati samo ono što je sukladno izabranim objektima. Na primjer, ako je folder Klasifikacije omogućen, lista u njemu će biti izuzeta iz svih klasifikacija koje nemaju statističku relevantnost za izabrane objekte.

Međutim, uvijek je moguće vratiti se korak nazad i ukloniti izbor i na taj način obnoviti kompletnu hijerarhiju klasifikacija.

idi na vrh stranice