Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Статистички пословни регистар 2013Преглед саопштења по мјесецима
 Стaтистички пoслoвни рeгистaр Oснoвни пoдaци o прeдузeћимa зa 2012. годину
 Јединице Статистичког пословног регистра Стање 30.6.2013.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада59
> Становништво5
> Образовање3
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина14
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија21
> Грађевинарство13
> Туризам12
> Статистички пословни регистар2
> Краткорочне услужне статистике1
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда27
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Саобраћај и комуникације19
> Околиш и енергија11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике13