Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Саобраћај и комуникације 2016Преглед саопштења по мјесецима
 Poštanske usluge, treći kvartal 2016.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj III kvartal 2016. godine
 Elektronske komunikacije, treći kvartal 2016.
 Statistika prijevoza i skladištenja, III kvartal 2016.
 Poštanske usluge, drugi kvartal 2016.
 Cestovni, željeznički i vazdušni saobraćaj II kvartal 2016. godine
 Elektronske komunikacije, drugi kvartal 2016.
 Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, I квартал 2016.
 Електронске комуникације, први квартал 2016.
 Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај I квартал 2016. године
 Гранични промет путничких моторних возила и путника, I квартал 2016. године
 Поштанске услуге други квартал 2016.
 Ваздушни саобраћај 2015.
 Телекомуникациона опрема, мрежа и услуге, БиХ, 2015.
 Електронске комуникације, четврти квартал 2015.
 Цестовни, жељезнички и ваздушни саобраћај IV квартал 2015. године
 Поштанске услуге четврти квартал 2015.
 Гранични промет путничких моторних возила и путника, IV квартал 2016. године
 Гранични промет робе и друмских теретних моторних возила, IV квартал 2015.
 Регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2015. годину
 Први пут регистрована цестовна моторна воѕила ѕа 2015. годину
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада61
> Становништво5
> Образовање2
> Криминалитет2
> Нaциoнaлни здрaвствeни рaчуни1
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина16
> Национални рачуни7
Пословне статистике
> Грађевинарство28
> Индустрија26
> Туризам23
> Краткорочне услужне статистике18
> Структурне пословне статистике3
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда54
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Околиш и енергија37
> Саобраћај и комуникације21
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике18