Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

  САОПШТЕЊА
 Грађевинарство 2013Преглед саопштења по мјесецима
 Грађевински радови у иностранству, четврти квартал 2013.
 Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ, период јануар - децембар 2013.
 Индекс производње у грађевинарству у Босни и Херцеговини прерачунате временске серије за период 2005. - 2013.
 Стамбена градња у Босни и Херцеговини, стање на крају 2013.
 Годишњи извјештај о грађевинским радовима у БиХ, 2012. правни
 Вриједност извршених грађевинских радова у иностранству од стране предузећа из БиХ период јануар - септембар 2013.
 Грађевински радови у иностранству, трећи квартал 2013.
 Стамбена изградња у Босни и Херцеговини,стање на крају трећег квартала 2013.
 Стамбена изградња у Босни и Херцеговини, стање на крају другог квартала 2013.
 Грађевински радови у иностранству, други квартал 2013.
 Вриjeднoст извршeних грaђeвинских рaдoвa у инoстрaнству oд стрaнe прeдузeћa из БиХ пeриoд jaнуaр - jуни 2013.
 Грађевински радови у иностранству, први квартал 2013.
 Стамбена изградња у Босни и Херцеговини, стање на крају првог квартала 2013.
Демографија и социјалне статистике
> Тржиште рада59
> Становништво5
> Образовање3
Економске статистике
> Цијене36
> Спољна трговина14
> Национални рачуни10
Пословне статистике
> Индустрија21
> Грађевинарство13
> Туризам12
> Статистички пословни регистар2
> Краткорочне услужне статистике1
> Инвестиције1
Пољопривреда, околиш и регионалне статистике
> Пољопривреда27
> Шумарство6
Мулти-доменске статистике
> Саобраћај и комуникације19
> Околиш и енергија11
Брчко Дистрикт
> Пословне статистике13