Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

Odluka o izboru ponuđača - Sigurnosna zaštita za tablete

Odluka o izboru ponuđača - Sigurnosna zaštita za tablete

 

Odluka o izboru ponuđača - Umjetnička djela/slike

Odluka o izboru ponuđača - Umjetnička djela/slike

 

Odluka o izboru najuspješijeg ponuđača - Obuka kadrova za SPSS softver

Odluka o izboru najuspješnijeg ponuđača - Obuka kadrova za SPSS softver

   

Плaтe - април 2017


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицима у БиХ зa aприл 2017. гoдинe изнoсилa je 839 КM, штo пoкaзуje нoминaлaн пaд зa 1,7% у oднoсу нa дeцeмбaр 2016. гoдинe.

Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa aприл 2017. гoдинe у oднoсу нa aприл 2016. гoдинe нoминaлнo je вишa зa 1%.

Саопштење о плаћама можете погледати овдје.

 

Novi sistem nacionalnih računa u BiH - ESA 2010

Sarajevo: 26.5. 2017.NOVI SISTEM NACIONALNIH RAČUNA U BiH - ESA 2010

Bosna i Hercegovina prešla je na novu metodologiju nacionalnih računa ESA 2010. Zvanične statističke institucije u BiH implementirale su, ove godine, Evropski sistem nacionalnih računa (ESA 2010) koji se, u skladu sa novim ekonomskim okruženjem i potrebama korisnika, primjenjuje u evropskim zemljama od 2014. godine. ESA 2010 zamijenila je stari sistem ESA 1995 koji je usklađen sa međunarodnim Sistemom nacionalnih računa SNA 2008.


Šta je ESA 2010?

Europski sistem računa 2010 (ESA 2010), je Europska verzija sistema nacionalnih računa, koji kao visoko kvalitetan statistički instrument, osigurava istitucijama Europske unije harmoniziranu i pouzdanu statistiku, na temelju koje se donose njihove odluke. Evropski sistem nacionalnih i regionalnih računa (ESA) odnosi se na harmoniziranu metodologiju koja se koristi u proizvodnji podataka o nacionalnim računima u Evropskoj uniji. Jedinstvena metodologija na nivou Evropske unije omogućava da se ostvari ujednačena, uporediva, pouzdana i osavremenjena proizvodnja ekonomskih statistika u zemljama.

Europski sistem računa 2010, je potpuno konzistentan sa Sistemom nacionalnih računa 2008, međunarodnim statističkim standardom, proglašenog od strane Ujedinjenih Nacija.


Zbog čega se i koliko često revidira ESA metodološki okvir?

Revizije objavljenih konačnih statističkih podataka sastavni su dio svakog razvijenog statističkog sistema i rade se zbog unapređenja postojeće metodologije, promjene izvora podataka ili dostupnosti novih izvora podataka, novog obuhvata izvještajnih jedinica i sličnih razloga sa ciljem poboljšanja kvaliteta i tačnosti podataka.

Tokom protekle dvije decenije došlo je, na globalnom nivou, do promjena u strukturi ekonomije zbog sve veće upotrebe savremenih informacionih i komunikacionih tehnologija u procesu proizvodnje, porasta značaja intelektualne svojine i uslužnih djelatnosti, te globalizacije. Ove promjene zahtijevaju prilagođavanje u načinu prikupljanja statističkih podataka i obračuna makroekonomskih agregata. ESA je međunarodno kompatibilan sistem koji omogućava i bolje poređenje ekonomija regiona, zemlje ili grupe zemalja sa drugim ekonomijama.

Ove promjene se odnose na prilagođavanja u načinu prikupljanja statističkih podataka i obračunima makroekonomskih agregata, koje ne predstavljaju drastične promjene, već neophodno i korisno prilagođavanje.Šta znači uvođenje ESA 2010 za Bosnu i Hercegovinu?

Agencija za statistiku BiH je, u cilju harmonizacije statistike sa standardima EU i proizvodnje međunarodno uporedivih podataka, ostvarila veliki napredak uvođenjem nove metodologije u obračun godišnjeg bruto domaćeg proizvoda.

Na temelju metodologije ESA 2010, Agencija je uradila revidiranu seriju podataka BDP-a za period 2005 – 2015 godina. Revidirani su podaci BDP-a po proizvodnom pristupu i BDP-a po glavi stanovnika tako da se sada mogu raditi poređenja sa ekonomijama zemalja u regionu i evropi.

Osim toga, Agencija za statistiku BiH je, u februaru ove (2017) godine, utvrdila i Statističku klasifikaciju institucionalnih sektora (SKIS) što je obavezan standard koji se koristi pri evidentiranju, prikupljanju, obradi, analizi, davanju na korištenje i objavi statističkih podataka važnih za statističko praćenje privrednih kretanja u zemlji.

Koje su najznačajnije promjene u nacionalnim računima u BiH?

Polazište za izmjene ESA 95 metodologije bile su izmjene koje se nastale u izmjenama međunarodnog statističkog standarda, proglešenog od strane UN, uključujući i neke izmjene koje su specifične za Evropsku uniju.

Sve izmjene su grupirane u dvije skupine, prva koja obuhvata izmjene koje imaju uticaj na visinu Bruto domaćeg proizvoda/ Bruto nacionalnog dohotka (ukupno 11 izmjena) i one koje nemaju takav uticaj (ukupno 14 izmjena), uz napomenu da sve izmjene nisu relevantne za BiH.


Uzimajući u obzir organizaciju statističkog sistema BiH, kao i stepen razvijenosti nacionalnih računa, u Bosni i Hercegovini su implementirane sljedeće metodološke izmjene:


  1. Istraživanje i razvoj prepoznato kao kapitalno ulaganje, kod tržišnih i ne tržišnih proizvođača,
  2. Vrednovanje outputa za vlastitu finalnu upotrebu, tržišnih proizvođača,
  3. Neživotno osiguranje,
  4. Sektorska klasifikacija jedinica sektora vlade
  5. Alokacija outputa centralne banke.


U tabelarnom pregledu je dat pregled izmjena Bruto domaćeg proizvoda za Bosnu i Hercegovinu za period 2005. – 2015.

 

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Bruto domaći proizvod, mil.KM ESA 95

17.654

20.060

22.545

25.504

24.780

25.346

26.210

26.193

26.743

27.304

28.522

Bruto domaći proizvod, mil.KM ESA 2010

17.650

20.057

22.548

25.519

24.799

25.365

26.231

26.223

26.779

27.359

28.586

Promjena, nominalna (%)

-0,021

-0,015

0,015

0,059

0,075

0,073

0,083

0,113

0,133

0,200

0,224

Realne stope rasta ESA 95 (%)

5,38

5,73

5,48

-2,87

0,77

0,91

-0,93

2,39

1,08

3,02

Realne stope rasta ESA 2010  (%)

5,41

5,85

5,43

-3,00

0,87

0,96

-0,83

2,35

1,15

3,07

 

 

Implementacija promjena u ESA 2010, koje su imale uticaj na visinu BDP, u odabranim članicama Europske unije, posmatrano za period 2010. – 2013. je iznosio (nominalna promjena):

 

 

2010

2011

2012

2013

Austrija

4,35

4,47

4,41

4,49

Njemačka

2,56

2,58

2,7

2,77

Češka

3,35

3,48

3,94

3,72

Slovenija

2,17

2,10

2,25

2,43

Hrvatska

0,56

0,55

0,53

0,53

Litvanija

0,97

0,57

0,56

0,50

Luksemburg

0,02

0,34

0,25

0,24

Bugarska

0,48

0,52

0,60

0,61

Rumunija

0,64

0,52

0,57

0,57

   

Страна 15 од 44