Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Вијести

БРУТО ДОМАЧИ ПРОИЗВОД - КВАРТАЛНИ ПОДАЦИ

Агенција за статистику БиХ (БХАС), о овом саопштенју објавлјује, компилиране кварталне процјене Бруто домаћег производа (БДП) за БиХ. Процјене су расположиве за период 2008-2012, на нивоу подручја Класификације дјелатности БиХ 2010 која је усклађена са европском класификацијом дјелатности НАЦЕ Рев.2. У овом саопштенју се објавлјују и процјене за први, други и трећи квартал 2013. године.

Саопштенје можете погледати овдје.

 

Плате - децембар 2013

Просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа по запосленоме у правним особама БиХ за децембар 2013. износила је 838 КМ, што показује номинални раст за 1,1% у односу на новембар 2013. године.


Просјечна мјесечна исплаћена нето плаћа за мјесец децембар 2013. у односу на исти мјесец прошле године номинално је виша за 0,8%.


Саопштења о платама можете погледати овдје.

 

Плате - новембар 2013

Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у
прaвним лицимa БиХ зa нoвeмбaр 2013. изнoсилa je 828
КM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 0,3% у oднoсу нa
дeцeмбaр 2012. гoдинe.
Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa нoвeмбaр
2013. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe нoминaлнo je
нижa зa 0,4%.

Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa пo зaпoслeнoмe у прaвним лицимa БиХ зa нoвeмбaр 2013. изнoсилa je 828 КM, штo пoкaзуje нoминaлни пaд зa 0,3% у oднoсу нa дeцeмбaр 2012. гoдинe. 


Прoсjeчнa мjeсeчнa исплaћeнa нeтo плaтa зa нoвeмбaр 2013. у oднoсу нa исти мjeсeц прoшлe гoдинe нoминaлнo je нижa зa 0,4%. 


Саопштенја о плаћама можете погледати овдје.


   

Плате - октобар 2013

Просјечна мјесечна исплаћена нето плата по запосленом код приватних лица у БиХ за октобар 2013. износила је 833 KM, што показује номинални раст за 0,3% у односу на децембар 2012. године.


Просјечна мјесечна бруто плата по запосленом код приватних лица у БиХ за октобар 2013. године износила је 1.302 KM, што показује номинални раст за 0,2% у односу на децембар 2012. године.


Саопштења о платама можете погледати овдје.

 

PRELIMINARNI REZULTATI

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА ЗА БРЧКО ДИСТРИКТ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО НАСЕЉИМА У ОПШТИНАМА У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ПО НАСЕЉИМА У ОПШТИНАМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

   

Страна 35 од 40