Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Indeks registar informacija Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 28/00, 45/06, 102/09 i 100/13), direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine donosiINDEKS REGISTAR INFORMACIJA AGENCIJE ZA STATISTIKU

BOSNE I HERCEGOVINE

Sastavni dio Vodiča Agencije za statistiku BiH za podnosioce zahtjeva, u smislu Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, čini Indeks registar informacija, koji podnositelja zahtjeva detaljnije informira o vrsti informacija koje može dobiti u Agenciji.

Indeks registar sadrži vrste informacija koje su u nadležnosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencije), odnosno kojim raspolaže Agencija, oblik u kojem su informacije na raspolaganju i mjesto pristupa informacijama.


Napominjemo da će Agencija prilikom ustupanja informacija naročito voditi računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11) i Zakona o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04).I - NADLEŽNOSTI AGENCIJE

Na osnovu Zakona o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04) član 8.  nadležnosti Agencije su:

1. Agencija je organ nadležan za obradu, distribuciju i utvrđivanje statističkih podataka Bosne i Hercegovine, u smislu člana 3. Zakona

2. Agencija:

a) vrši međunarodno predstavljanje i saradnju sa organizacijama i ostalim tijelima i izvršava međunarodne obaveze Bosne i Hercegovine po pitanju statistike;

b) uspostavlja i održava kontakte sa donatorima i predlaže raspodjelu donacija za Agenciju i entitetske zavode u skladu sa  ustanovljenim stavovima donatora o načinu raspodjele ili, u slučaju da ti stavovi nisu ustanovljeni, u skladu sa Statističkim programom;

c) utvrđuje statističke standarde za realizaciju Programa, što obuhvata mjere potrebne za usklađivanje statistike na nivou Bosne i Hercegovine da bi se postigao najbolji kvalitet i uporedivost rezultata uključujući i one koje se odnose na statističke tehnike, klasifikacije, nomenklature, definicije i ostale primjenjene standarde i praksu.Utvrđivanje ovih statističkih standarda uzima u obzir postojeću praksu koja se koristi u Bosni i Hercegovini, u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima;

d) utvrđuje standarde koji se primjenjuju u statističkim aktivnostima državnih organa;

e) prikuplja, obrađuje i distribuira statističke podatke Bosne i Hercegovine u skladu sa međunarodno prihvaćenim standardima, a na osnovu podataka koje dostave entitetski zavodi, odnosno podataka koje neposredno prikupi Agencija. U te svrhe, Agencija može (i) prikupljati statističke podatke od bilo koje statističke jedinice u entitetima ako to smatra neophodnim za obavljanje svojih funkcija utvrđenih ovim zakonom; i (ii) prikupljati podatke za svoje funkcije utvrđene ovim zakonom od institucija Bosne i Hercegovine, pravnih lica na državnom nivou, međunarodnih organizacija koje djeluju na teritoriji Bosne i Hercegovine i firmi u vlasništvu ili pod kontrolom stranih lica;

f) kada je to neophodno za kompilaciju statističkih podataka na nivou Bosne i Hercegovine, zahtjeva od entitetskih zavoda da osiguraju podatke na nivou individualnih statističkih jedinica, koji mogu uključivati povjerljive podatke u skladu sa ovim zakonom i povjerljive podatke u skladu sa entitetskim zakonima;

g) zahtjeva od entitetskih zavoda da prikupljaju i osiguraju statističke podatke za koje Agencija utvrdi da su neophodni za statističke podatke Bosne i Hercegovine;

h) vrši distribuciju statističkih podataka Bosne i Hercegovine svim korisnicima, uključujući organe vlasti, institucije, društvene i ekonomske organizacije i javnost, čim se podaci utvrde na način da pristup podacima bude jednostavan i nepristrasan, uz korištenje odgovarajućih medija te bez iznošenja povjerljivih podataka u javnost;

i) podstiče saradnju između entitetskih zavoda i osigurava redovnu razmjenu podataka između zavoda;

j) kada to državni organi budu smatrali neophodnim, Agencija će koordinirati planiranje, vođenje i objavljivanje rezultata popisa stanovništva i domaćinstava Bosne i Hercegovine, u skladu sa Općim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini uključujući i Anekse 7. i 10. Sporazuma;

k) vrši praćenje primjene i korištenja usvojenih standarda i izvještava o stepenu poštivanja standarda u godišnjem izvještaju Agencije.II - OBLIK INFORMACIJE

Informacija se može dati kao kopija originalnog dokumenta, u vidu elektronskog zapisa ili u vidu posebno sačinjene informacije u vezi sa zahtjevom s pozivom na izvor podataka.III - PRISTUP INFORMACIJAMA

Informacije koje su pod kontrolom Agencije dostupne su javnosti u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13), Zakonu o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakonu o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04) i Vodiču o pristupu informacijama u Agenciji.IV - MJESTO PRISTUPA INFORMACIJAMA

Agencija će poduzeti sve potrebne mjere da pomogne tražiocu informacija, s ciljem ostvarivanja prava koja proizlaze iz Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.D I R E K T O R


Zdenko Milinović
Broj: 10-43-7-1-582-2-1/14

Sarajevo, 7.5.2014.