Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vodič o pristupu informacijama u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Temeljem članka 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i članka 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13), ravnatelj Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine donosiVODIČ

o pristupu informacijama u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Svaka fizička i pravna osoba ima pravo pristupa informacijama koje su u nadležnosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Agencije), sukladno odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (u daljnjem tekstu: Zakon) i ovog Vodiča.


Ovaj Vodič može se dobiti u Agenciji kao besplatan primjerak, a dostupan je i na web stranici Agencije www.bhas.ba.


Članak 2.

Informacije koje su u nadležnosti Agencije sadržane su u prilogu “Indeks registar”, koji je sastavni dio ovoga Vodiča.


Članak 3.

Sjedište Agencije je u Sarajevu, Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, telefonski broj: + 387 33 911 911, fax: + 387 33 220627,   e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript .


Članak 4.

Osoba u Agenciji mjerodavna za informiranje i obradu podnesenih zahtjeva je Stručni savjetnik za odnose s javnošću, telefonski broj + 387 33 911 925.


II – PRISTUP  INFORMACIJAMA

Članak 5.

Pravo pristupa informaciji se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Agenciji putem pošte, faksa ili neposrednom predajom u ured za prijem pošte - Pisarnica Agencije.


Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) da je podnesen u pismenoj formi, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

b) da sadrži ime i prezime te adresu podnositelja zahtjeva;

c) da sadrži dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju informacije kako bi se Agenciji omogućilo poduzimanje aktivnosti u pronalaženju zahtjevane informacije.


Tiskanica zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, s elementima koje je potrebno popuniti da bi zahtjev ispunjavao formalne uvjete iz stavka 2. ovoga članka, sadržan je u prilogu Vodiča i čini njegov sastavni dio.


Članak 6.

U slučaju da zahtjev ne ispunjava potrebne formalne uvjete, podnositelj zahtjeva će biti pismeno obavješten, ukoliko je takva obavjest moguća, da njegov zahtjev ne može biti obrađen iz tih razloga. Obavjest će biti sačinjena sukladno Zakonu i dostavljena u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva.


Preinačeni zahtjev istog podnositelja smatrat će se novim zahtjevom.


Članak 7.

Način pristupa informaciji može biti:

a) neposredni - osobnim uvidom u informaciju,

b) slanjem informacije na kućnu adresu podnositelja zahtjeva,

c) umnožavanjem informacije.


Članak 8.

Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji Agencija je dužna, uz pomoć odgovorne osobe za informiranje, poduzeti sve potrebne mjere za prikupljanje zahtjevane informacije i razmotriti činjenice i okolnosti od značaja za obradu podnesenog zahtjeva.


Članak 9.

Ukoliko je pristup informaciji odobren, djelomično ili u cjelini, Agencija je dužna u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva pismeno obavijestiti podnositelja zahtjeva o mogućnosti pristupa informaciji, dostavljanju informacije ukoliko je kraća od dvadeset stranica, odnosno o mogućnosti umnožavanja ukoliko je informacija dulja od dvadeset stranica, uz naknadu od 0,50 KM po jednoj stranici standardne veličine. Umnožavanje materijala se vrši u Agenciji.


Članak 10.

U slučajevima utvrđenim Zakonom, rok iz članka 9. Vodiča može biti produljen za 7 (sedam) dana, s tim da je Agencija obvezna obavijestiti podnositelja zahtjeva o produljenju roka i razlozima za produljenje. Pristup informacijama osigurat će se podnositelju zahtjeva na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je različit od službenih jezika, ako je to moguće.III - OGRANIČENJE PRAVA PRISTUPA INFORMACIJAMA

Članak 11.

Agencija prilikom ustupanja informacija vodit će računa o odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06, 76/11 i 89/11) i Zakona o statistici BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 26/04 i 42/04).


U slučaju odbijanja pristupa informaciji, djelomično ili u cjelini, Agencija će rješenjem o tomu obavjestiti podnositelja zahtjeva najkasnije 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva dopisom, sukladno Zakonu.


Navedeno rješenje će sadržavati:

a) zakonsku osnovu za status izuzeća informaciji sukladno Zakonu uključujući sva materijalna pitanja koja su važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir faktora javnog interesa,

b) pouku o pravu na priziv, adresu mjerodavnog tijela kojem se priziv podnosi, rok i troškove za podnošenje priziva kao i uputu o pravu da se može o istoj stvari obratiti instituciji Ombudsmana BiH.IV – ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.


Ovaj Vodič stupa na snagu danom donošenja.R A V N A T E LJ


Zdenko MilinovićBroj: 10-43-7-1-582-1-2/14

Sarajevo, 7.5.2014.