Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Vodič o pristupu informacijama u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

Na osnovu člana 61. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09) i člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 28/00, 45/06, 102/09, 62/11 i 100/13), direktor Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine donosiVODIČ

o pristupu informacijama u Agenciji za statistiku Bosne i Hercegovine

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Svakо fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su u nadležnosti Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencije), u skladu sa odredbama Zakona o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Zakon) i ovog Vodiča.


Ovaj Vodič može se dobiti u Agenciji kao besplatan primjerak, a dostupan je i na web stranici Agencije www.bhas.ba.


Član 2.

Informacije koje su u nadležnosti Agencije sadržane su u prilogu “Indeks registar”, koji je sastavni dio ovog Vodiča.


Član 3.

Sjedište Agencije je u Sarajevu, Zelenih beretki 26, 71 000 Sarajevo, broj telefona: + 387 33 911 911, fax:  + 387 33 220627,   e-mail: bhas@bhas.bа.


Član 4.

Lice u Agenciji mjerodavno za informisanje i obradu podnesenih zahtjeva je Stručni savjetnik za odnose sa javnošću,  broj telefona + 387 33 911 925.


II – PRISTUP  INFORMACIJAMA

Član 5.

Pravo pristupa informaciji se ostvaruje podnošenjem zahtjeva Agenciji putem pošte, faksa ili neposrednom predajom u ured za prijem pošte - Pisarnica Agencije.


Zahtjev iz stava 1. ovog člana mora ispunjavati sljedeće uslove:

a) da je podnesen u pismenoj formi, na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini;

b) da sadrži ime i prezime te adresu podnosioca zahtjeva;

c) da sadrži dovoljno podataka o naravi i/ili sadržaju informacije kako bi se Agenciji omogućilo poduzimanje aktivnosti u pronalaženju zahtjevane informacije.


Obrazac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, s elementima koje je potrebno popuniti da bi zahtjev ispunjavao formalne uslove iz stava 2. ovog člana, sadržan je u prilogu Vodiča i čini njegov sastavni dio.


Član 6.

U slučaju da zahtjev ne ispunjava potrebne formalne uslove, podnosilac zahtjeva će biti pismeno obavješten, ukoliko je takvo obavještenje moguće, da njegov zahtjev ne može biti obrađen iz tih razloga. Obavještenje će biti sačinjeno u skladu sa Zakonom i dostavljeno u roku od 8 (osam) dana od dana prijema zahtjeva.


Preinačeni zahtjev istog podnosioca smatrat će se novim zahtjevom.


Član 7.

Način pristupa informaciji može biti:

a) neposredni - ličnim uvidom u informaciju,

b) slanjem informacije na kućnu adresu podnosioca zahtjeva,

c) umnožavanjem informacije.


Član 8.

Nakon prijema zahtjeva za pristup informaciji Agencija je dužna, uz pomoć odgovornog lica za informisanje, poduzeti sve potrebne mjere za prikupljanje zahtjevane informacije i razmotriti činjenice i okolnosti od značaja za obradu podnesenog zahtjeva.


Član 9.

Ukoliko je pristup informaciji odobren, djelomično ili u cjelini, Agencija je dužna u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva pismeno obavijestiti podnosioce zahtjeva o mogućnosti pristupa informaciji, dostavljanju informacije ukoliko je kraća od dvadeset stranica, odnosno o mogućnosti umnožavanja ukoliko je informacija duža od dvadeset stranica, uz naknadu od 0,50 KM po jednoj stranici standardne veličine. Umnožavanje materijala  vrši se u Agenciji.


Član 10.

U slučajevima utvrđenim Zakonom, rok iz člana 9. Vodiča može biti produžen za 7 (sedam) dana, s tim da je Agencija obavezna obavijestiti podnosioca zahtjeva o produženju roka i razlozima za produženje. Pristup informacijama osigurat će se podnosiocu zahtjeva na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine, kao i na originalnom jeziku koji je različit od službenih jezika, ako je to moguće.III - OGRANIČENJE PRAVA PRISTUPA INFORMACIJAMA

Član 11.

Agencija prilikom ustupanja informacija vodit će računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/06, 76/11 i 89/11) i Zakona o statistici BiH (“Službeni glasnik BiH”, broj 26/04 i 42/04).


U slučaju odbijanja pristupa informaciji djelomično ili u cjelini, Agencija će rješenjem o tome obavjestiti podnosioce zahtjeva najkasnije 15 (petnaest) dana od dana prijema zahtjeva dopisom, u skladu sa Zakonom.


Navedeno rješenje će sadržavati:

a) zakonski osnov za status izuzeća informaciji u skladu sa Zakonom uključujući sva materijalna pitanja koja su važna za donošenje rješenja, kao i uzimanje u obzir faktora javnog interesa,

b) pouku o pravu na žalbu, adresu mjerodavnog tijela kojem se žalba podnosi, rok i troškove za podnošenja žalbe kao i uputstvo o pravu da se može o istoj stvari obratiti instituciji Ombudsmana BiH.IV – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.


Ovaj Vodič stupa na snagu danom donošenja.D I R E K T O R


Zdenko MilinovićBroj: 10-43-7-1-582-1-1/14

Sarajevo, 7.5.2014.