Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

Нови стандарди у израчуну мјесечног индекса физичког обујма индустријске производње - ожујак 2013

АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ

СЕКТОР ПОСЛОВНИХ СТАТИСТИКА

ОДСЈЕК ЗА СТАТИСТИКУ ИНДУСТРИЈЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВА



ОБАВИЈЕСТ КОРИСНИЦИМА

НОВИ СТАНДАРДИ У ИЗРАЧУНУ МЈЕСЕЧНОГ ИНДЕКСА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ИНДУСТРИЈСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ



Од јануара 2013. године, Агенција за статистику БиХ ( Агенција), у сарадњи са Федералним заводом за статистику ФБиХ и Републичким заводом за статистику РС ( ентитетске статистичке институције), врши израчун и публицирање податка о индексу физичког обима индустријске производње према новим стандардима ( класификација економских дјелатности, класификација главних индустријских група и номенклатура индустријских производа), те према новој базној години ( 2010. година). Циљ примјене нових стандарда у БиХ је усклађивање статистичких података о мјесечној индустријској производњи са важећим ЕУ стандардима и регулативама у области краткорочних пословних статистика.


За прикупљање, обраду података, те израчунaвање мјесечних индекса физичког обима индустријске производње и публиковање резултата за БиХ и њене ентитете сада се користе:

 • Класификација дјелатности БиХ  - КД БиХ 2010, базирана на “Statistical classification of economic activities in the European Community - NACE Rev.2.”,
 • Номенклатура главних индустријских група – GIG БиХ, базирана на “Aggregate classification of Main Industrial Groupings – MIGs, allocation of EU NACE Rev.2.”,
 • Номенклатура индустријских производа БиХ - НИП БиХ 2010, базирана на “EU PRODCOM list 2010 – PRODuction COMmunautaire ” и
 • Базна година 2010, која се у ЕУ користи за израчунавање индекса на фиксној основи.


Како би корисницима омогућили поређење података текућег периода са раније објављеним подацима индекса индустријске производње ( према ранијим стандардима и 2005. базној години), Агенција и ентитетске статистичке институције раде на прерачуну временских серија ( мјесечних историјских података) на нове стандарде и базну 2010. годину. Дио послова на прерачуну временских серија је завршен и  Агенција је презентовала извшене прерачуне за 2012., 2011. и 2010. Прерачунате временске серије мјесечних индекса физичког обима индустријске производње на нову КД БиХ 2010 доступне су корисницима на нивоу подручја и области класификације дјелатности, те на нивоу главних индустријских група.


У току је прерачун мјесечних серија података уназад, до 2006., тј. до прве године за коју су објављени подаци индекса физичког обима индустријске производње за ниво БиХ. Такођер, статистичке институције су отпочеле и активности на даљем методолошком усклађивању и успостављању других, нових, серија индекса индустријске производње, у складу са захтјевима ЕУ Регулативе за краткорочне пословне статистике:

 • Сезонски прилагођене серије индекса (SА)
 • Календарски прилагођене серије, тј. прилагођене за радне дане (WDA),
 • Тренд серије података
 • Припрема званичних формата за трансмисију БиХ података у EUROSTAT.



У току мјесеца фебруара објављена су три саопштења:

 • Мјесечни индекс индустријске производње за јануар 2013. за БиХ, израчунат према важећим стандардима у ЕУ,
 • Прерачунате временске серије мјесечних индекса индустријске производње за период 2010. – 2012., за ниво БиХ
 • Мјесечни индекс индустријске производње за јануар 2013. за Брчко Дистрикт, публикован први пут.


Опсежне активности на унапријеђењу методологије и обрачуна индекса физичког обима индустријске производње започеле су у другој половини 2012. Корисницима ће резултати бити презентовани сукцесивно, у виду статистичких публикација и на интернет страници Агенције, а у складу са планираном динамиком комплетирања појединих фаза.  По завршетку свих започетих и планираних послова корисницима ће бити презентовани цјелокупни резутати.