Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
       
 

О АГЕНЦИЈИ

Мисија
Мисија Агенцијe за статистику Босне и Херцеговине је пружање поузданих, квалитетних, разумљивих, правовремених и међународно упоредивих статистичких података који задовољавају потребе доносилаца одлука, истраживача и осталих домаћих и страних корисника и одражавају стање и промјене у економском, демографском и социјалном подручју, подручју животне средине и природних ресурса.
Прикупљање, обрада, анализа и дисеминација статистичких података врши се на основу статистичких стандарда и савремене технологије, уз заштиту статистичке повјерљивости, оптимално кориштење ресурса и разумно оптерећење давалаца података.
Организациона шема
Агенције за статистику БиХ


Правилник о унутарњој организацији Агенције за статистику БиХ

Кодекс државних службеникаВизија
Агенција за статистику Босне и Херцеговине ће јачањем својих стручних и инфраструктурних  капацитета и усвајањем и примјеном најбоље статистичке праксе постићи потпуну усклађеност са међународним статистичким стандардима и начелима Кодекса праксе европске статистике, поштујући фундаменталне вриједности, као што су стручност, независност, непристрасност и отвореност. Корисницима се под једнаким условима пружају релевантни и висококвалитетни статистички подаци, а оптерећење давалаца података је на разумном нивоу и пропорционално је потребама корисника.

Вриједности
Вриједности Агенцијe за статистику Босне и Херцеговине су: професионална независност, објективност, корисничка оријентација, преданост квалитету, статистичка повјерљивост, тимски рад и стално усавршавање запослених.  
Вриједности су кључне водиље које имају дугорочни утицај и служе провођењу мисије. Међусобно повјерење свих учесника у овом процесу (корисника података, давалаца података и произвођача статистике) је изузетно важно и неопходно. Независност институција и струке је гаранција очувања повјерења у статистички систем.  Знање, искуство, заједнички рад, поштивање приватности, квалитет и доступност корисницима су вриједности, које битно утичу на задовољство корисника и запослених. Професионална независнот се мора јачати сталним усавршавањем запослених.


Основни циљеви
•    Стварање предуслова за даљи динамичан развој званичне статистике у БиХ.
•    Промовисање улоге и значаја званичне статистике у друштву, што ће иницирати њену ширу јавну употребу.
•    Усмјеравање развоја званичне статистике у правцу хармонизације стандарда, класификација, методологија и статистичке праксе са међународним стандардима.
•    Повећање упоредивости статистике БиХ са статистикама других земаља и статистикама међународних организација, и
•    Стварање основа за добијање најзначајнијих статистичких показатеља.

Стратешки приоритети
•    Побољшање ефикасности статистике БиХ,
•    Јачање препознатљивости и повјерења у званичну статистику,
•    Промовисање шире употребе статистичких података међу корисницима,
•    Производња квалитетне и кориснику разумљиве статистике и
•    Оптимизација процеса и задатака у статистичком производном процесу.